Episode #915 (Waraimeshi's Hero Show)

Gaki no Tsukai #915 (2008.08.03)
Waraimeshi’s Hero Show

[veoh]v156542868HtcyQb2[/veoh]

Here’s the episode in Pandora.

[pandora]33161988[/pandora]

Gaki no Tsukai #915, Aired on 2008.08.03
Waraimeshi’s Hero Show
[video:24b992ui]http://www.veoh.com/videos/v156542868HtcyQb2[/video:24b992ui]