Episode #923 (Yamasaki's Opera)

Yamasaki’s Opera
Gaki no Tsukai #923 (2008.09.28)

[veoh]v16174350PDcSaJ7s[/veoh]

Here’s the episode in Pandora.

[pandora]33260404[/pandora]