Gaki - Yamasaki 100 kai tsukkomu

Gaki no Tsukai Episode #477, Aired on 1999.08.22.
Yamasaki 100 kai tsukkomu
[video:2oeoy0mo]http://www.veoh.com/videos/v14254832QMK36RF7[/video:2oeoy0mo]