Goodbye Yamasaki serie listing

#553 - Goodbye Yamazaki - 18.03.2001
#796 - Goodbye Yamasaki 6 - 05.03.2006
#847 - Goodbye Yamasaki 7 - 18.03.2007
#899 - Goodbye Yamasaki 8 - 13.04.2008
#949 - Goodbye Yamasaki 9 - 05.04.2009
#999 - Goodbye Yamasaki 10 - 04.04.2010