LINCOLN - 089 - 07.11.13 - Dondake Challenge Part 4

LINCOLN #89 2007.11.13 (1of2)
Dondake no Izumi (OgiYahagi, Hosshan etc)
[video:yexn0787]http://www.veoh.com/videos/v14858207xddezbf[/video:yexn0787]
LINCOLN #89 2007.11.13 (2of2)
GAG WARS
[video:yexn0787]http://www.veoh.com/videos/v1485818wa6XeDGE[/video:yexn0787]

Do you have this episode in MU? Thankyou