Yamashita Shigenori

[url:1m2r3sa1]http://www.veoh.com/collection/Gaki-7henge/watch/v6955371wYcZBHet[/url:1m2r3sa1]

[video:1noi6td8]http://www.veoh.com/videos/v6955371wYcZBHet[/video:1noi6td8]

#565 - shichi henge 14 - Yamashita Shigenori - 17.06.2001
here http://v.youku.com/v_show/id_XNjMyMTczMTI=.html